Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Tuesday, July 31, 2012

29.7.12Montague Keen 29 July 2012


مونتاگ کین ۸ مرداد ۱۳۹۱

چقدر هیجان انگیز است عزیزم (خطاب به همسرش) ، که اشخاص بسیار زیادی از سراسر جهان در این روزگار مملو از تردیدها با تو ارتباط برقرار می کنند. این (حرکت) قبل از اینکه تو به کره زمین بازگردی طراحی شده است ، که با همکاری یکدیگر نور راستی و حقیقت و نیز عدالت را به کره زمین بازگردانید. شما همگی تصمیم گرفتید که به کشورها و نژادهای مختلفی وارد شوید. با علم باینکه بدون تردید ، روزی گردهم آمده ، یکدیگر را شناخته ، با همکاری یکدیگر در بیدار کردن آنهایی که در این سیستم کنترل گم شده اند ، وحشتزده شده اند و یا بخود می اندیشند ، خواهید کوشید.

سال ۲۰۱۲ سالی است که انتقال (به طبقه بالاتر عرفانی و روحی) باید انجام شود و البته خواهد شد. شما همه سدهایی را که حاکمان جهانخوار (Cabal) در سر راه شما قرار داده اند ، خواهید شکست. به آنها بعنوان پله (های ترقی و تعالی خود) بنگرید. حاکمان جهانخوار (Cabal) بسادگی نخواهند رفت. آنها روش زندگی خود را دوست دارند و اینکه این کره را (تملک و) کنترل کنند. برخی از آنان ممکن است حتی بسوی نور باز آیند ولی بیشترشان تا پایان کار خواهند جنگید.

آنها هنوز خود را برتر از بقیه شماها می دانند ، ولی هیچ چیزی از راستی و حقیقت بالاتر نیست. بسیاری از آنان اکنون در لندن گردهم آمده اند ، با این باور که به خواسته قلبی خود دست خواهند یافت - یک نظم نوین جهانی (New World Order). یک حکومت برای همه (جهان) و نابودی انسانهایی که مورد نیازشان نیستند. این امر بطور قطع عملی نخواهد شد. آنها هنوز ممکن است تلاش در تصرف کره زمین بوسیله موجودات دروغین کرات دیگر بکنند ، ولی همانگونه که بشما گقته شده ، سفینه های بزرگ متعدد (ما) با پنهان سازی خود (بشیوه نامریی = (Cloaking در محلهای عملیاتی آنان حاضر و مانع تحرکات محرمانه و جنایتکارانه آنان در ارتباط با حمله دروغین موجودات کرات دیگر خواهند شد. جهان روحها و دوستان شما از دیگر کرات آسمانی اجازه انجام این عمل را نخواهند داد. ما این اطلاعات را طی چند سال گذشته بشما داده ایم ، بنابراین ادعای دولت مبنی بر احتمال حمله موجودات کرات دیگر موجب حیرت و تعجب نخواهد شد ، با وجود اصراری که طی سالها بر عدم وجود موجودات کرات دیگر داشته اند! بدون تردید مردم گفته های آنان را در این زمینه باور نخواهند داشت.

هر روز ، ما اطلاعات هیجان انگیزی برای توجه شما و بمنظور تکمیل تصویر (زندگی) برایتان می آوریم. شما متعجب شدید وقتی شنیدید که مردم ایرلند آریایی نژاد هستند ، بدنبال خورشید به مصر رفته و (و با فراعنه) ارتباط بر قرار کردند که این مهم برای محققین شما کاملا واضح و مبرهن است ، در بازگشت به ایرلند در بیابانی ره گم کرده سرگردان شده با مشکلاتی روبرو شدند. بنابراین بعضی از آنها در همان محل اقامت گزیدند که اکنون ایران نامیده می شود. بعضی از آنها را نیز می توان در آلمان باستان و استرالیا یافت ، ولی فقط در دوران باستان ، بسیاری در ایران همان DNA را دارند که ایرلندیها دارند.

شما ممکن است سوال درستی بکنید که چرا همه اینها از شما پنهان نگاه داشته شده؟ بدین سبب که شما را کنترل کنند (باسارت بگیرند) - که تاریخ حقیقی خود را ندانید. خودتان تحقیق کنید. پاسخها همانجاست. وقت آن رسیده که همه آنچه را که آموخته اید فراموش کنید. از اول و با ذهنی پاکیزه ، مثل بچه ها ، شروع کنید. آنهایی را که بشما دروغ گفته اند از قبیل مذاهب و سیستمهای نادیده بگیرید. برای آنها حقیقت یعنی آنچه که در هر لحظه خاص (برای گفتن) انتخاب می کنند. آماده رویارویی با حقایق شوید ، بدون توجه باینکه چقدر بهت انگیز می تواند باشد. ما سالهاست که در حال آماده کردن شما برای این امر هستیم. هیجان داشته باشید ، شما در شرف بدست آوردن چیزی هستید که برای بدست آوردنش به کره زمین آمده اید.

برای مدت دوهزار (۲۰۰۰) سال شما دروغ شنیده اید و آزار دیده اید. اینک حقایق چون توفان از همه طرف سرازیر شده ، فساد را افشاٌ می کند. آنها بیش از این نمی توانند پنهان شوند. ما بسیار مسروریم که به بینیم ایرلند دوباره جلودار راه (آزادی) است. اول افشا کردن *واتیکان* و حالا ، آنها بالاترین مقامات بانکی را بازداشت کرده اند. ایرلند در حال یافتن جای پای خود و به دست گرفتن کنترل امور خود و راهبری جهان است. گرد هم آیید - شما خواهید توانست نور (راستی و حقیقت) را بدون خونریزی و خشونت (روی زمین) برقرار کنید. فقط یک تصمیم قاطع برای بر پا کردن و دیدن عدالت برای همه انسانها (لازم است).

حاکمان جهانخوار (Cabal) برای المپیک مراسم شیطانی برپا کرده است. مردم ساده دل باور دارند همه نمایشها بخاطر ورزش است. (مردم) باید درک کنند که این (مسابقات) ورزشی برای ایجاد انرژی منفی (سیاه) بکار گرفته می شود. اعضاٌ حاکمان جهانخوار (Cabal) اکنون در تلاشند که معامله ای انجام دهند ، با قول دادن باینکه اجازه دهند حقایق گفته شود. آنها خواستار نادیده گرفته شدن جنایاتشان بر علیه انسانها هستند. ، ولی در این مورد فقط انسانها می توانند تصمیم بگیرند. آنها تلاشی در جهت عذرخواهی (و تقاضای عفو) بواسطه جنایاتشان ندارند ، چرا که آنها نه وجدان دارند و نه همدلی با کسانی که استثمار و آزارشان کرده اند. آنها برای همه آنچه که برای تحت کنترل (و بهره کشی) داشتن نوع بشر طراحی (و اجرا) شده مسولند. آنها شرکتهای داروسازی را تشویق به ساختن داروهایی کردند که مردم را وابسته (به آن داروها) کنند ، مابقی عوارض جنبی شنیع داشتند که زندگی مردم را نابود کردند. آنها مردمی بیمار بوجود آوردند. آنها از واکسیناسیون جهت تقلیل تعداد مردم استفاده کردند. به چه کسی اینروزها می توان اعتماد کرد؟ چرا که (همه) آموزشها بر مبنای اطلاعات غلط و نادرست بوده است. این بعهده فرد فرد شماست که فقط آنچه که گغته می شود نپذیرید ، بلکه خودتان تحقیق کرده (و حقایق را دریابید).

همه چیز در جهان شما باید پاکسازی شود ، آلودگیهای خاک شما ، آب و هوا از اولین کارهای ما خواهند یود. تو (همسرش) و من وقتی که من تازه به جهان روحها آمده بودم در این مورد صحبت کردیم و من از دیدن آنچه که در این کره انجام شده بهت زده شده بودم. عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو می دانی که همه مغزهای کارآمد گذشته آماده اند که توصیه هایی در جهت بازسازی زمین بکنند. ما همه چیز را مطالعه کرده و آماده ایم.

همه آنچه که بوقوع پیوسته بوسیله چند موجود مصمم بود که کره شما را تصرف کردند. حالا فکرش را بکن چقدر برای ۹۹٪ (مردم) آسان خواهد بود که کنترل را بدست خود گیرند. به بسیاری از مردم ایده و انرژی لازم داده شده که تحقیق کنند چگونگی برقراری عدالت همگانی را در حالیکه فقط یک گروه (و طبقه) از مردم رهبری را عهده دار نباشند. ماه آگوست افشاگریهای فراوانی خواهد داشت ، درباره آینده کره (زمین) شما تصمیم گرفته خواهد شد. بدام شیرینکاریها نیافتید که حاکمان جهانخوار (Cabal) کنار خواهند کشید. شما دلیلی برای ترس ندارید ، بنابراین قوی و راستگو با خودتان باشید.

ما خوشحالیم به بینیم که ایرلندیها بالاخره در حال بیدار شدن هستند. وقتی که آنها اهمیت آن کشور زیبای عرفانی را درک و متوجه شوند که چگونه انرژی مقدس (آن مرز و بوم) بطور عمد بوسیله واتیکان مسدود شده ، آنگاه همه مردم جهان (بیدار شده) و در صلح و هماهنگی زندگی خواهند کرد. ایرلند دارای پورتالهای (دروازه هایی به دیگر جهانها و زمانها) عظیم و باشکوهی است که باید باردیگر به آنها انرژی داد (زنده و فعالشان کرد). شما در مسیر روند بیداری راه درازی طی کرده اید. اکنون ، شما تجربه خواهید کرد عظمت و شکوه اینکه (چگونه) در انتقال (زمین و زمینیان به طبقات بالاتر عرفانی) و تبدیل جهانتان از یک کره در زندان به بهشتی روی زمین ، نقش فعالی داشته اید. خسته نباشید.

روزهای هیجان انگیز ، عشق من (خطاب به همسرش) ، همیشه عاشقانه دوستت دارم . مونتی

Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Tuesday, July 24, 2012

22.7.12Montague 22 July 2012


مونتاگ ۱ مرداد ۱۳۹۱

دانش و دانستن قدرت است و پخش آن در این دوران عظیم آشفتگیها و تغییرات ضروری. حاکمان جهانخوار (Cabal) دنبال راهی برای جلوگیری از هوشیاری شما و در خواب هیپنوتیزمی نگاه داشتنتان هستند. در کنفرانسی که تو (خطاب به همسرش) دیروز شرکت کردی و گوش فرا دادی به سخنان برخی از کسانی که زندگی خود را وقف خدمت به نوع بشر کرده حداکثر هوشیاری و اطلاع را (از شرایط فعلی جهان) دارند که کارهای آنها حیاتی است و باید توجه هر چه بیشتر مردم را به آن جلب نمود. این یک کار گروهی است. باید همه تلاشها برای رساندن این پیامها بدست همگان بشود. تماسهایی که تو (همسرش) بر قرار کرده ای کمک شایانی به بازکردن چشمها بروی این دیوانگان که *حکومت* جهان دا در دست دارند می کند. در نهایت این آخرین شانس آنها برای به سلطه درآوردن و ایجاد نظم نوین جهانی (New World Order) است.

آنها المپیک لندن را دروازه ای بسوی نظم نوین جهانی خود می بینند. آنها قصد بوجود آوردن خشونت و وحشیگری داشته ، می خواهند چنان ترس و دلهره ای در مردم ایجاد کنند که هرچه بگویند مردم بپذیرند فقط بواسطه اینکه در امنیت باشند. بدانید این فقط یک *دام* است. این همان بازی قدیمی است که در ۱۱ر۹ (حمله به برجهای دوقلوی نیویورک با هماپیما) و ۷ر۷ (بمب گذاریهای ایستگاههای متروی لندن) اجرا کردند و موفق هم شدند.

این یکی (خیلی) بزرگتر است و آخرین شانس آنها برای تاسیس نظم نوین جهانی است که مدتهای طولانی روی طرح و برنامه آن کار کرده اند. آنها قصد دارند از پروژه پرتو آبی (BlueBeam Project) و حمله غیر واقعی سفینه های فضایی (که ساخته شده در صنایع نظامی خودشان روی کره زمین است) و در واقع از همه تجهیزات نظامی که در اختیار دارند برای بدست آوردن کنترل نهایی جهان شما استفاده کنند.

آنها در محاسبه (توان شما) در بیداری اشتباه کردند. بهمین دلیل مقدار زیادتری سم مرگ آور فلوراید (Floride) در آب آشامیدنی شما افزوده اند. در آبی که می نوشید ، حمام گرفته سر خود را در آن می شویید ، آن یخی که می نوشید ، در آبجو و تقریبا هر چیزی که مصرف می کنید وجود دارد. شما باید از خود و خانواده خود در مقابل این حمله مرگ آور حفاظت کنید. آیا شما درباره این سم به آنها اجازه داده اید و یا در مورد استفاده از آن موافقت کرده اید؟ آیا هرگز از شما سوال شده که آیا موافق هستید؟ این جنایتی بر علیه بشریت است.

توماس شریدان (Thomas Sheridan) توان خاصی در استفاده از کلماتی دارد که مردم را بلافاصله نسبت به چگونگی کار این سیستم کنترل و اینکه بشریت چه کاری در مقابلش می تواند بکند ، هوشیار می کند. او مردی با استعدادهای فراوان است ، آماده است که آنها را در جهت رهایی همنوعان خود از این شیطانی ترین تصرف کره شما ، بکار گیرد. همه آنهایی که تو (خطاب به همسرش) ملاقات کرده ای از تخصص و مهارتهای خود در جهت بررسی و انتشار اخبار و اتفاقاتی که در شرف وقوع است و چگونگی ممانعت از آنها ، استفاده نموده در تلاش آگاه کردن مردم هستند.

هیچ رخدادی شانسی نیست. برگزاری المپیک در لندن بدین سبب طراحی شده است که تسخیر ناگهانی و غافلگیرانه خود را عملی کنند. آنها هرگز قصد نداشتند شکست شرم آور آن شرکت حراصتی به پهنه آفتاب درآید. آنها در نظر داشتند که از نیروهای نظامی برای کنترل خیل مردم استفاده کنند. مثل همیشه ، عروسکهای (سیاستمداران، نمایندگان مجلس و نظامیان) آنها فقط مجری اوامر هستند - همان افرادی که برای اخذ راٌی به تو (همسرش) مراجعه کرده قول دادند که همه چیز خوب خواهد شد ، هرگز به قولشان عمل نخواهند کرد. چرا همچنان به آنها اطمینان می کنی و انتظار داری آنچه را که درست است برای تو انجام دهند؟ وفاداری آنها همیشه به حاکمان جهانخوار بوده و خواهد بود.

تو فقط می توانی به کسانی اعتماد کنی که زندگی خود را به افشای حقایق تخصیص داده اند. مردمی چون دیوید آیک (David Icke) ، یان کرین (Ian R. Crane) ، برایان گریش (Brian Garrish) و بسیاری دیگر که به سرتاسر جهان سفر و حقایق را افشاٌ می کنند. آنها خستگی ناپذیرانه برای حفاظت شما از فجایع کار می کنند. به آنچه که آنها برای گفتن دارند گوش فرا دهید. این تنها شانس بقاٌ شماست. اکنون وقت آن رسیده که انتخاب کنید. آیا آماده اید که بپا خاسته و بحساب آیید؟ در حقیقت ۹۹٪ را نمی تولن خاموش کرد و حاکمان جهانخوار (Cabal) اینرا خوب می دانند. تنها وحشت آنان از اینست که شما هم به این امر پی ببرید.

اینک همه نورافکنها متوجه واتیکان است و اینکه چگونه موفق شده اند محرمانه کره زمین را کنترل کنند ، در حالیکه همیشه خود را پشت پرده نقاب عشق ، از خود گذشتگی و تحمل پنهان کرده اند. وقت آن رسیده که همه نقابها بیافتند و تمامی شیوه های ترسناک کنترل آنها آشکار شود. این امر موجب خواهد شد همه آنهایی که (واتیکان) را پشتیبانی و حمایت می کردند از اینکه اینگونه ماهرانه فریب خورده اند ، با وحشت پس بزنند. حقیقت را بیش از این نمی توان پنهان نمود. همه (حقایق) عریان در مقابل شما خواهد بود ، بنا براین آماده باشید که همه توهماتتان (که ساخته و پرداخته حکومتهاست) در مقابل چشمان شما فرو ریزند.

ایرلند کلیدی است که همه قفلها را باز خواهد کرد. باید از آنجا شروع کرد. من به مردم ابرلند توصیه می کنم که گرد هم آیید ، بدانید که شما چه کسانی هستید ، تاریخ واقعی خود را فرا گیرید ، آنگاه روشن خواهد شد که چه کارهایی انجام شده که شما خود را در این توهمی که هم اکنون دارید ، پیدا کنید. این (توهمات) را دور بیاندازید که مغز شما را با ترساندن در زندان کرده است. تلاش کنید انچه را که شما خلق شدید که بشوید ، باشید. بخود ببالید. ایرلندی باستان پاسخ همه پرسشها را می داند. آنها تمام و کمال بودند. به گذشته خود نگریسته ، چگونگی ساخت آینده ای درخشان برای نوع بشر را فرا گیرید. بخاطر بیاورید که نوع بشر برای اینکار متکی بشماست.

آقای مایکل تزاریون (Michael Tsarion) برای روشن کردن تاریخ واقعی شما زحمات زیادی کشیده. نگاهی دوباره به آن انداخته با روح خود به آنچه که می گوید گوش فرا دهید. او در واقع یکی از برجسته ترین مردان زمان شماست.

دوستان شما از کرات دیگر نقشی در مزرعه (Crop Circle) آفریده اند که تاریخ چهارم آگوست در آنست. آن روزی است که احتمال وقوع حوادث می رود. شما می دانید ما همراه دیگر موجودات (کرات دیگر) موفق به جلوگیری از حمله به ایران شده ایم. ما همچنان به اقدامات خود بمنظور ممانعت از این حمله ادامه خواهیم داد. حاکمان جهانخوار (Cabal) بطور غیر مستقیم و با جسارت بیشتر تلاش در آغاز جنگ جهانی سوم دارند. شما در دوران تغییرات و ناملایمات زندگی می کنید. ما به پشتیبانی شما برای حفاظت از خود شما احتیاج داریم.

آنهایی که نظم جهان شما را در مراحل نخستین طراحی و اجرا کرده بودند بزودی به کره زمین باز خواهند گشت. آنها راهی برای نفوذ به سپری که (در اطراف کره زمین) بوسیله حاکمان جهانخوار (Cabal) برپا شده تا از ورود آنها جلوگیری نماید، پیدا کرده اند. وقتی آنها وارد شوند زندگی شما تغییرات کاملا خوبی خواهد داشت. بیش از این ترس ، فقر ، قحطی و هیچ نوع فلاکت دیگری که حاکمان جهانخوار بوحود آورده اند تا شما را ترسانده زیر کنترل خود داشته باشند ، نخواهد بود. شما آزادی را برای نخستین بار چشیده و جهان هستی همه درهایش را بروی شما باز خواهد کرد. بار دیگر شما جای راستین خود را در خانواده نور بدست خواهید اورد. مغز و افکار شما هم زندانی است. که همه دانشها در دسترس کامل بوده هیچ چیزی از شما پنهان نخواهد بود. شجاعت آنرا داشته باشید که گام در نور نهید. با همنوعان خود گرد هم آمده به کنترلی که حاکمان جخانخوار قصد دارند بر شما و کسانی که دوستشان دارید تحمیل کنند بگویید نه (NO) . تغییرات در شرف وقوعند. اینک اختیار با شماست. حاکمان جهانخوار فاجعه خواهند آفرید تا شما را به وحشت انداخته منحرفتان کنند. این کاریست که آنها می کنند ، همیشه و همیشه ، مراقب باشید دوباره بدامنشان نیافتید. این همان نقش قدیمی است که بار دیگر بازی خواهند کرد.

عزیزم (خطاب به همسرش) ، هرچه بیشتر در نور فرو روی محلهای بیشتری برای رفتن و مردمی بیشتر برای ملاقات در پیش رو خواهی داشت. به مردم لندن ، و شهر محل تولد خودم می گویم که آماده باشید برای آنچه که حاکمان جهانخوار ممکن است انجام دهند ولی بدان تعظیم نکنید. آنرا بدینگونه به بینید که آخرین تلاششان برای اجرای نقشه شیطانیشان است. مردم خوب دست بدست هم داده به کمک شما خواهند آمد. این آخرین شمارش معکوس است. بدانید که شما در هر دو طرف زندگی حمایت می شوید. هدف ما کمک به شما در این زمان سخت است.

بدان عشق من (خطاب به همسرش) که ما همیشه برای کمک به تو اینجا هستیم.

عاشقانه دوستت دارم.
مونتی


Translator: Behi
Email address: luisavasconcellos@hotmail.com

Tuesday, July 17, 2012

15.7.2012

Montague's Message for 15.07.2012 مونتاک ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱

شما هم اکنون در حال ورود به مرحله نهایی پاک کردن تمامی تاریکیها از جهان خود هستید و در حال شکستن سدی که در مقابل انسانها قرار داده شده است. شما بالاخره از آزادی که قبلا آنرا نداشتید لذت خواهید برد. عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا) مدت کوتاهی پس از درگذشتم بتو گفته بودم که (در وجود) انسانها دخل و تصرف شده است. حالا تو بخوبی موضوع را درک نموده به دیگران کمک می کنی که مهره اطلس خود را تراز کرده تبدیل به موجوداتی شوند که (بدان منظور) طراحی (خلق) شده اند. حاکمان سیاهکار تاریکیها (Dark Cabal) همه تلاش خود را برای جلوگیری از هوشیاری نوع بشر خواهند کرد. آنها هرگز نمی خواستند که این اخبار به اطلاع عموم برسد. این مهم است (حداقل) بهمان اندازه که تحت کنترل بوده اید بیدار و هوشیار شوید. اخبار (رسانه های همگانی) شما در سرتاسر جهان زیر کنترل (و سانسور شدید) است. همه خبرها از یک منبع پخش می شوند. روزنامه ها (کلمات متن) خبرها را کمی دستکاری و جابجا می کنند که نشان ندهد از یک مرجع آمده اند. آنها اینکارها را می کنند تا افکار شما را زیر کنترل داشته باشند و همیشه آنچه را که می گویند باور کرده فرمانبرداریشان کنید. آنها بشما (تلقین) کرده اند که این * قانون* است و یا در واقع این مجسمه ایست که شما باید فرمانبرش باشید.

مردم باید گردهم آمده (خود) تفاهم کنند که چه چیزهایی (قوانینی) باید پذیرفته شوند. هر روز قوانین بیشماری تصویب می شود که شما از آنها بی خبرید تا وقتیکه شما ندانسته خلاف آن قانون عمل کنید. عمال حکومت باید بوسیله مردم و از میان مردم و برای (حفظ) مصالح عموم و نه فقط برای (حفظ منافع) بانکداران (و ثروتمندان) برگزیده شوند. شما در جهان وفور (فراوانی نعمت) زندگی می کنید ولی این نعمتها بین همه تقسیم نشده است. بیش از این اجازه ندهید که در امور شما دخالت شود. زیر بار تقسیم بندیهایی که بوجود آورده اند تا بین شما اختلاف ایجاد کنند نروید. شما در حال ورود به دوره ای از بازسازیها هستید که انتظار می رود مسولیتهای شخصی خود را عهده دار شده اعمالتان بیش از این شبیه گوسفندان نباشد. (واقعیت وجود خود را) توانمندانه در آینه نگریسته بخود ببالید که اعمالتان گزندی بکسی نرسانیده با صداقت و افتخار با کسانی که در مسیرتان قرار گرفته اند رفتار نموده اید. نا هماهنگیها و نابخردیهایی که همیشه در اطرافتان هستند بخشیده آنها را نادیده انگارید. هریک از شما مسیر خاص خود را (در زندگی) دارید و در آن راه راهنمایی (از طریق فرشتگان راهنما) خواهید شد.

مفسدان در حال دست و پا زدن هستند در حالیکه وقتشان رو به اتمام است. شانسی به آنها داده خواهد شد تا مسیر (زندگانی) خود را تغییر داده خود را اصلاح کنند. برخی قبول خواهند کرد و بقیه امتناع ورزیده از روی کره زمین منتقل خواهند شد. انتقام چیزی نیست که ما بدنبال آن باشیم. تلافی کردن کار مفسدان جهانخوار (Cabal) است. این عمل تفکری هماهنگ با طبقه سوم (روحی و عرفانی با انرژی محدود نوری) است شما باید خود را از همه آنچه که در طبقه سوم است بالا بکشید. لطفا وقت و نیروی خود را صرف تقاضای بازداشت آنان نکنید. آنها (بدین وسیله) در حال تشویق شمایند تا شما را همچنان در شیوه تفکر طبقه سوم نگاهدارند. وقتش رسیده که بجلو حرکت کنید ، بطرف آغاز زندگی کاملا جدیدی که شادی و خرسندی برای تمامی ساکنان روی کره زمین به ارمفان آورد.

افراد بسیار خوب و صادقی وجود دارند که پا پیش گذاشته با بازگو کردن حقایق و تجربیات خود سعی دارند همه مردم خوب کره زمین را گرد هم آورند. این امر هزاران سال است که روی زمین اتفاق نیافتاده و این (همان) کاریست که شما آمده اید تا انجامش دهید. ما (از هم اکنون) می توانیم به بینیم که همگی (مردم) بسادگی بهم می پیوندند. نژادها و اعتقادات نباید مانع آن شوند. نوع بشر باید متحد شود. آنهایی که بین شما بوده انسان نیستند باید بجایی که از آن آمده اند بازگردانده شوند. بازسازی خرابکاریهای تعمدی آنها در روی کره زمین و نژاد انسانها به مدت کوتاهی وقت نیاز دارد. چه همانطور که مفسدان جهانخوار برنامه ریزی کرده بودند که انسانها را نابود کنند ، ما هم برای خود برنامه هایی برای بازسازی زندگی روی کره زمین با کیفیتی که در زمانهای دیرین ، وقتی که زندگی با حداکثر امکانات و شادی خود تداوم داشته عشق غالب و آزادی لذتبخش بود ، داریم.

من بشما اطمینان می دهم که کارها (بسرعت) در جریان است ، مفسدان جهانخوار (Cabal) هرگز بدان اعتراف نخواهند کرد. آنها می خواهند که شما را در تاریکی و زیر کنترل خود تا آخرین لحظه ممکن نگاه دارند. برخی از آنان در تلاشند تا از سیاهکاران (Dark Ones) کناره بگیرند. آنان با پی بردن به اینکه چقدر نقشه هایشان شیطانی بوده خواهان نجاتند. بعضی از آنها بقدری شیطانگونه اند که هر کجا که می روند سایه ای از تاریکیها را با خود می برند. آنها بیش از این نخواهند توانست نیات شیطانی خود را پنهان کنند. روز بروز بر شواهد و قراین افزوده می شود و آنها بسختی می توانند شکل (ظاهری) خود را حفظ کنند ، چه (اکنون) شما بیش از پیش (از وجودشان) آگاه و (در نتیجه) از خود مراقبت خود خواهید کرد.

نوع بشر کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد. بدن او تغییر داده شده ، تاریخ وی دستکاری و عوض شده (با واقعیت تفاوت فاحش دارد) او در بیابان گیجی و سردرگمی بمدت دوهزار سال سرگردان بوده ، اما با همه این احوال توانسته زنده بماند و (اینک) قویتر شده. دانشی که بتازگی بدست اورده ترس او را ریخته ، چنین است آن ۹۹٪ که در هماهنگی کامل گردهم خواهد آمد تا به آینده ای برسد که در این لحظه فقط در رویاهایش است.

از سال ۲۰۰۴ که من درگذشتم راه درازی طی شده است. ما در (دنیای) روحها تمامی وسعت و گستردگی عظیم هوشیاری (مردم) را می بینیم. این در حقیقت یک شادی بزرگ است. ما از همه آنهایی که کمک کرده اند سپاسگزاریم. چه هر تلاشی در این طرح عظیم بسیار مهم است. این یک کار بزرگ گروهی است ، با اتحاد می توانیم کوهها را جابجا کنیم و چنین خواهد شد. هیچ امری نخواهد توانست مانع ما شود.

من مایلم از تمامی کسانی که هدایای مالی به بنیاد مونتاک (Montague Keen Foundation) داده اند سپاسگزاری کنم. ورونیکا (همسرش) مخارج را برای هشت سال تحمل و تقبل نمود ولی از این پس انتظار بیشتری از او می رود. او باید برای شرکت در مراسم و بازدید از سازمانهای مختلف به سغر رود. این مهم است که پیام (ما) پخش شده در دسترس همه قرار گیرد. (هدایای مالی شما) فکر او را در این اوقات مشکل ولی هیجان انگیز آسوده خواهد کرد.

به آینده بنگرید. شما آینده ای شگفت انگیز در پیش روی دارید. آنهایی را که نوری ضعیف داشته ویرانگریهایی در زندگی شما کرده اند عفو کنید. دلتان بحالشان بسوزد ، چه هرگز شادی عشق را و احساس تعلق به عشق را تجربه نکرده اند. *عشق بورزید ، جنگ نکنید* باید شعار شما باشد.

ما اکنون با شما خداحافظی می کنیم. عشق من (خطاب به همسرش) ، در هیجان انگیزترین سفر در تاریخ جهان هستی ، همیشه عاشقانه دوستت دارم.

مونتی


Translator: Behi
Email address: luisavasconcellos@hotmail.com

Tuesday, July 10, 2012

08:07:2012Montague's Message for 08.07.2012 


مونتاگ (مونتی) ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۱

حرکت بسوی نور در حال شتاب گرفتن است. لطفا حداکثر تلاش خود را بمنظور گسترش نور (راستی و حقیقت) به آنهایی که فاقد آنند کرده و همچنان با ایشان مهربان باشید. بدانید برای بعضی ها بسیار مشکل است که اختیار زندگی خود را بدست گیرند. آنها اجازه داده اند که مذاهب شیوه زندگی را به ایشان دیکته کند. بنابر این پس گرفتن مسولیتها برایشان کار ساده ای نیست. از طرف دیگر حاکمان تاریکیها (Cabal) هرگز شانس ممانعت از گسترش نور را از دست نمی دهد. تو خودت (خطاب به همسرش ورونیکا) چنین حادثه ای را طی همین هفته شاهد بودی. برخی حال اینکه برخاسته بحساب آیند را ندارند. آنها حرف زیاد می زنند ولی قدم از قدم بر نمی دارند.

من بسیار از پنی (Penny) که این سایت www.atlasprofilax.ch را بتو معرفی کرده سپاسگزارم. این خیلی ضروری است که همه بدانند چه بر سر نژاد انسانها آمده که بشود آنها را کنترل و مدیریت کرد. 
اطلس اولین مهره گردن است که در بسیاری از انسانها از جای خود حرکت کرده و تراز (در محل و محور اصلی خود) نیست. این شرایط منجر به بروز بیماریهای جسمی و روانی متعددی می شود. چرخش (مهره اطلس از محل خود) باعث کاهش قطر دیافراگم در انتهای جمجمه و کانال مهره ها می گردد. این سبب ایجاد اختلال در روند طبیعی انتقال اطلاعات از مغز به بدن از طرق مهره ها(ی گردن) و رگهای کارتویید ، غدد لنفاوی ، مغز مایع نخایی ، سیستم مننژ (Meningeal system) و Spinal Cords می شود. 

ورونیکای عزیزم ، تو عملا تغییرات را تجربه کرده و اهمیت اینکه همه خود را برای آن آماده کنند می دانی. من مدت کوتاهی پس از درگذشتم برایت توضیح داده ام که نژاد بشر (از دیدگاه ژنتیکی) دستکاری شده است. در آن زمان تو منظور مرا متوجه نشدی. اکنون تو در جریان کامل هستی. (حل این قضیه) باید بوسیله آنهایی که آموزشهای مخصوص دیده اند صورت گیرد و انجامش هم بشدت توصیه می شود. جهان در حال کوتاه کردن دست حاکمان تاریکیها (Cabal) از (زندگی و نژاد) انسانهاست و (نتیجه آن) موجودیت مجدد موجودات (انسانهای) نورانی با قدرت فکری آزاد خواهد بود. این امر بخصوص اهمیت زیادی برای جوانانی دارد که در شرف آغاز تحصیلاتشان هستند. اما در هرسنی نیز قابل انجام است. آن (دستکاریهای ژنیتیک نژاد انسانها) موجب بیماریهایی برای انسانها می شود که هرگز درباره آنها سخنی گفته نشده ، بدین سبب که دلیل اصلی این (دستکاریها) همین (ایجاد نژاد بیمارگونه) است. این امر همه بخشهای هوشیاری و بیداری را شامل می شود. (توجه داشته باشید که) بدن شما مسولیت شماست. 

من قبلا گفته بودم که مواجه شدن با واقعیت (کارهایی که آنها با) نوع بشر کرده اند کار ساده ای نیست. من درد تو را وقتی که شرح وقایع کارهایی که بر سر ایرلندیها بمنظور تخریب DNA  و نابودی تمامی مدارک گذشته عظیم آنها و نقششان در تمدن جهان آمده می خواندی ، درک و با تو در آن سهیم بودم. بسیار مهم است که ایرلندیها بیدار شده و تاریخ واقعی خود را فرا گرفته بدانند چرا واتیکان از طریق ایجاد ترس (مذهبی) آنها را زیر کنترل خود گرفته است. واتیکان از چه چیزی می هراسد؟ چرا اینهمه کودکان ایرلندی دزدیده شده اند؟ چرا اینهمه از ایرلندیها در مناطقی که زیر کنترل واتیکان است بدون ردپایی ناپدید شده اند؟ آقای کوین آنت (Kevin Annett) در حال افشای حقایق است. او تحقیقات خود را انجام داده و مدارک (کافی) در اختیار دارد. واقعا پذیرفتن اینکه هنوز آدم خواری وجود دارد مشکل است و این فقط می تواند آگاهی عمومی مردم متوقف شود. 

نقشه پنهانی شیطان که دوهزار (۲۰۰۰) سال پیش طراحی شده به نتیجه (نهایی) نخواهد رسید. انسانها در حال پس گرفتن قدرت خود بوده برای اولین بار بوضوح می بینند که چگونه از قدرت آنها بوسیله افراد معدودی استفاده های بجا و نابجا شده است. با همکاری یکدیگر کره (زمین) خود را پس خواهیم گرفت. ما جهان بهتری خواهیم ساخت که جنگ موضوعی مربرط به گذشته محسوب شود. این احتمالا ارزش از خود گذشتگیها و قربانی دادنها بمنظور برقراری صلح و عدالت برای جمیع مردم را دارد. بیانیه های دروغ حاکمان تاریکیها (Cabal) را باور نکنید. تنها کار آنها ایجاد ترس و وحشت است. به خدای عشق که هادی شماست اعتماد کنید و هر کجا که به تردید رفتید (از او) راهنمایی بخواهید. از نقشه های حاکمان تاریکیها همیشه با خبر باشید و بدین ترتیب شما ساده لوحانه گفتار آنها را باور نخواهید کرد. نقشه ها (و اهداف) ۹۹٪ (مردم) را که خواستار صلح هستند تعقیب کنید. اطلاعات بسیار زیادی در این مورد در اینترنت است. فقط کافی است که دورهم جمع شده (افکار و احساسات خود را هماهنگ کرده) اجازه ندهید که حاکمان تاریکیها شما را ارعاب کنند. شما به دستیابی به اهدافتان بسیار نزدیک هستید. همچنانکه تعداد شما افزایش می یابد ، آنها بدون دریافت کمک محو می شوند و دیگر طلا هم آنچه را که می خواهند برایشان نخواهد آورد و در این مورد هم شکست خورده اند. آنها همگی در بهت و حیرتند. عشق (بدون قید و شرط الهی) بار دیگر حاکم بر جهان شما خواهد شد. همه ترسها ، جداییها ، مذاهب دروغین محو شده خاطره ای دور از آنان باقی خواهد ماند. مردم خود کنترل و هماهنگی (و تدارک) غذای سالم ، آب پاکیزه و داروهای طبیعی (غیر شیمیایی) را برای نیازمندان بعهده خواهند گرفت. مردم خوب (و با خلوص نیت) گردهم آمده برنامه ریزی می کنند چگونگی کار را (بنحوی که) حداقل اختلال در آن باشد ، وقتی که سیستم کنترل (موجود) از سر راه کنار برود ، مردم آزاد شده برای خود تصمیم خواهند گرفت. چه کارهای شگفت آوری که مردم پس از گردهم آیی می توانند بکنند. 

ما گام به گام همراه و راهنمای شما خواهیم بود. انرژی مجانی گام عظیمی بجلو برای آسانتر کردن زندگی برای همگان خواهد بود. (تکنولوژی مربوطه) آزمایش شده و کاملا آماده بکارگیری است و فقط باید بکارش گرفت. 

با عشق در قلب شما و باور به داشتن آینده بهتر برای همه ، بیایید با هم حرکت کرده این آینده را با اطمینان بسازیم.

(خطاب به همسرش ورونیکا):
از خودت مراقبت کن عشق من ، کمک در راه است ، همیشه عاشقانه دوستت دارم.
مونتیTranslator: Behi
Email address: luisavasconcellos@hotmail.com

Wednesday, July 4, 2012

01:07:2012

Montague's Message for 01.07.2012 
مونتی  ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۱
هیچ چیز از دیدگاه سیاسی درست نیست اگر از نظر اخلاقی درست نباشد .      
از: آبراهام لینکلن 

مراقب حکومتهای خود بوده  ببینید چه نقشه ای در سر دارند. صدای خود را بلند کرده دلیل بیاورید که این در جهت منافع اکثریت نیست که ادعاهای تازه آنها را بپذیرید. حکومتها باید پاسخگوی مردم باشند و نه حاکمان تاریکیها (Cabal) . آنها قوانین جدید زیادی را در خفا تصویت و اجرا می کنند در حالیکه شما از آنها بی خبرید. آنها تا کنون در اختفای چنین قوانینی بسیار موفق بوده اند . این عمل نمی تواند بیش از این ادامه داشته باشد چه رازشان فاش شده و دیگر محلی برای پنهان شدن ندارند. 

شما اصلا انتظار نداشتید که که رسوایی بانکها که موجب از هم پاشیدگی زندگی بسیاری شده فاش شود . با دقت پی گیر بانکها و کسانی که از آنها بدون توجه به سختیها و درد و رنجی که به مردم وارد می شود ، حمایت می کنند باشید. 

آنها (بانکها) هرگز برای نفع انسانها راه اندازی نشده اند. آنهایی که بانکها را اداره می کنند به بینید ، همه سابقه یکسان و مشابهی دارند. همین یک قضیه گویای چه مطالبی می تواند باشد. این یک تلاش هماهنگ برای نابودی زندگی بشیوه ای که شما دارید است . وقتی که همنوع شما خانه و کسب و کار خود را از دست داد ،  شما ایستاده فقط نگاه کردید بی آنکه کاری انجام دهید ، حالا آنها کشورهای شما را می خواهند (بسان یونان و ایتالیا که نخست وزیرانشان را اروپای متحد  (EU) از بانکداران و بزور بر آنها تحمیل کرد). آیا شما اجازه خواهید داد که کشور شما تخریب شود بی آنکه کاری کنید؟ بمجرد اینکه شما صدای خود را قدری بلند کنید خواهید دید که کرکسها سقوط خواهند کرد.  

دوستان ، زمان اقدام فرا رسیده. شما ۹۹٪ (جمعیت و قدرت جهان هستید) گول گفته های آنها را که برای خام کردن شما ادا و بشما احساس دروغین امنیت می دهد ، نخورید. آنها می توانند افکار شما را ماهرانه کنترل و موجب شوند هرچه حاکمان تاریکیها (Cabal) می گویند بپذیرید. یک انسان  می تواند طی ۳۶ ساعت شبیه سازی و کپی شود (آنها این تکنولوژی را دارند که انسانها و حیوانات را بصورت کامل و زنده شبیه سازی کنند بنحوی که بین اصل و بدل هیچ تفاوتی نباشد) و این نشانه آنست که چقدر حاکمان تاریکیها (Cabal) از دیدگاه تکنولوژیکی پیشرفته هستند. شما هرگز نخواهید توانست اطمینان داشته باشید شخصی که با شما روبروست در واقع همان کسی است که شما دیدن او را باور دارید (او می تولند یک کپی Clone باشد و نه شخص اصلی).

شما نباید اشتباه کنید چرا که تصمیمات شما نتایج عظیمی خواهد داشت. من همیشه گفته ام که این کار ساده ای نیست. اشخاصی که شما با آنها روبرو هستید وجدان نداشته خالی از هرگونه همدلی با انسانها هستند. کافی است شما نگاهی به تاریخ خود بیاندازید تا متوجه شوید با چه چیزی روبرو هستید. هر اتفاق ناگواری که در جهان شما رخ داده بوسیله حاکمان تاریکیها (Cabal) برنامه ریزی و اجرا شده. بیدار شوید و ببینید حقایقی که با آنها روبرو هستید. دیگر وقتی برای هدر دادن ندارید. آنها از هر ثانیه در هر روز برای اجرای نقشه های خود استفاده می کنند. 

به دفعات درمورد اهمیت عشق گقتگو شده. شما باید از خود شروع کنید. اگر شما خود را دوست ندارید و آنچه که هستید نپذیرید چگونه انتظار دارید دیگران شما را دوست داشته بپذیرند (یادآوری: منظور از این عشق نوع رمانتیک آن نیست). تحت تاثیر عشقهای هالی وودی نباشید ، چرا که اینهم بدقت طراحی شده تا افکار ساده لوحان را بخود جلب کرده احساس دروغینی از حقیقت بوجود آورند.  اینها همانهایی هستند که بانکها را کنترل می کنند و پایان بازی آنها نابودی نوع بشر است. آنها قریب ۲۰۰۰ سال (دوهزار سال) طراحی و فریبکاری کردند و تازه حالا چشمان شما به آن باز می شود. آنها ۲۰۰۰ سال برای برنامه ریزی وقت داشتند و شما فقط شش ماه فرصت دارید (اگر تا پایان سال ۲۰۱۲ خلع نشوند دیگر هرگز نخواهند شد) که بیدار شده اقدام کنید. این باید ایده ای بشما بدهد. واتیکان ، لندن و واشنگتن همگی یک صدا (و هدف) بر علیه شما دارند. شما بتازگی و در آخرین لحظات به این حقیقت پی برده اید. آنها ۲۰۰۰ سال بر علیه شما دسیسه کرده اند و از هیچ اقدامی برای نابودی شما فروگزاری نخواهند کرد. این حقیقتی است که باید با آن روبرو و برعلیه اش اقدام کرد. من رنج بردم چون نخواستم بخشی از نقشه آنها باشم. من قادر بودم عشق را در قلبم بپرورانم و وجدانم آسوده بود. شما برای مدت کوتاهی روی کره زمین خواهید بود ، بنابراین مهم است که کار خود را بدرستی انجام دهید. 

حداقل شما دانشمندان و پزشکان فعالی دارید که بیش از این نمی تولنند با وارونه جلوه دادن حقایقی که مجبور به عرضه کردنشان به مردمی که امینشان بودند زندگی کنند. اینها کسانی هستند که با بخطر انداختن جان خود بشما کمک می کنند نظر درستی درباره اطلاعات غلطی که در مورد داروها و درمانها و غیره داده می شود داشته باشید. تغییرات در انرژیهای کره زمین این امکان را به آنها می دهد که حقایق را فاش کنند. آنها برای نجات شما کار می کنند ، بحرفهای آنها گوش کنید قبل از اینکه کورکورانه آنچه را که بشما عرضه می شود بپذیرید. شما چگونه می توانید به توصیه های پزشکان اعتماد کنید درحالی که آنچه که به دانشجویان می آموزند با حقیقت مغایرت دارد؟ و دانشجویان بدون کوچکترین پرسشی آنچه را که به آنها آموزش داده شده پذیرفته اند. همیشه در مد نظر داشته باشید که داروهای طبیعی (گیاهی) بوسیله خداوند عشق ارزانی شده تا شما تا وقتی که روی کره زمین هستید رنج نبرید. 

حاکمان تاریکیها Cabal قصد دارند که مردم را بی ارزش کنند. آیا با این امر موافقید؟ البته که نه. پس مسولیت خود و آنانی را که شما مسول آنهایید بدست خود بگیرید. این وظیفه شما و در جهت صلح و هماهنگی همه انسانهاست. بدیهی است ما نباید یکسان (بودن انسانها) را هم فراموش کنیم. شما در این زمان به کره زمین آمده اید که به این کار جامه عمل بپوشانید. این کار شماست پس اقدام کنید. ورونیکا Veronica (همسر گوینده که هنوز در قید حیات است) بشما خواهد گفت که من خیلی در مورد اقدام کردن خوب و عالی بودم و هرگز اهمال نکردم. شما در هیجان انگیزترین دوران تاریخ زندگی می کنید. از این چالش لذت ببرید. شما از قبل می دانید که موفق خواهید شد و در آن تردیدی نیست. لطفا این اطلاعات را پخش کرده یکدیگر را حمایت کنید. اتحاد شما را قوی می کند. هرگز از بازگو کردن حقایق نهراسید. 

بسیاری از شما تحت  تاثیر انرژیها (که به زمین می تابند) هستید. متاسفانه این امر غیر قابل اجتناب است. تلاش کنید با آن بسازید. دلیلی بر احساس خطر نیست. وقتی که تغییر بزرگ اتفاق افتاد شما بگونه مستان خواهید بود. این فقط نشانه آنست که مغز شما در حال تنظیم خود و هماهنگی (با انرژی تغییرات) است و در کوتاه مدت قضایا حل خواهند شد. 

(ورونیکای) عزیزم ، فشار کار روزانه تو درحال افزایش است. تقاضاهای بیشتری را دریافت می کنی و پاسخگویی به همه آنها امکان پذیر نیست. ممکن است روزی کسی در جواب دادن به خیل عظیم یی میلهایی که دریافت می کنی بتو کمک کند. این فوق العاده است که اینهمه مردم اقدام به تماس گرفتن می کنند. ما حقیقتا سپاسگزاریم از آرزوها و تصمیمات خوب آنها. موارد بسیار خوبی برنامه ریزی شده و دیری نخواهد پایید که تو میوه تلاشهای خود را خواهی چشید. 

(ورونیکای) عزیزم ، لطفا سعی کن کمی هم استراحت کنی . تو خیلی بیشتر از آنچه که باید کار می کنی. آنوقتها که کارها را من انجام می دادم ما تعطیلات زیادی داشتیم در حالیکه تو طی هشت سال گذشته و از وقتی که من درگذشتم حتی یک تعطیلی هم نداشتی. این برای تو خوب نیست. مرا در هیجان خودت شریک بدان که می دانم چه چیزی ترا به تلاش وا می دارد ولی تو باید بخودت هم توجه کنی. لطفا بخاطر من این کار را بکن. 

شما باید همگی قوی بوده اعتماد به دانسته های خود برای برقراری حقیقت و عدالت همگانی داشته باشید. 

(ورونیکای) عزیزم من همیشه عاشقانه با تو هستم.
مونتی.  


Translator: Behi

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations